Oppimismenetelmät ja erityispiirteet
Kannustamme yhdessä jokaista oppilasta parhaaseen yksilökohtaiseen kehitykseen.

Erityispiirteet

Opetus on rytmitetty niin yksittäisen oppitunnin kuin koko koulupäivän rakenteessa niin, että toiminnallisuus ja opetuksen vastaanottaminen vuorottelevat luontevasti tukien oppilaan kokonaisvaltaista oppimista.

Tarinat ja toiminnallisuus alaluokilla

Esi- ja alakoulun aikana tarinat ja toiminnallisuus ovat isossa roolissa. Opetus on rytmitetty sekä oppitunnin sisällä siten, että oppilaiden tarkkaavuus säilyy ja toisaalta oppituntien välillä siten, että oppimista ehtii tapahtua ja oppilaat pystyvät sisäistämään opittavat asiat.

Oppiaineiden välinen sujuva yhteistyö

Opetus toteutetaan monimuotoisena jakso-opetuksena, jolloin jakson oppisisältöjä syvennetään myös muissa oppiaineissa tai niiden avulla. Jakson aikana esimerkiksi biologian oppisisällöt löytyvät parhaimmillaan sekä matematiikasta, kuvataiteesta, musiikista ja kielistäkin. Kielten opetus aloitetaan varhain. Englantia ja saksaa opetetaan ensimmäisestä luokasta lähtien. Ruotsi alkaa kolmantena kielenä kuudennella luokalla.

Sama opettaja ensimmäiset 8 vuotta

Tampereen steinerkoulussa pyritään säilyttämään luokalla sama luokanvalvoja ensimmäiset 8 vuotta. Tämä mahdollistaa sen, että opettaja tuntee oppilaansa ja pystyy tukemaan häntä oikealla tavalla. Meillä opettajat kohtaavat lapsen joka päivä – ihan jokaisen lapsen.

Oppimismenetelmät

Itsetehtyjä oppikirjoja

Huomioimme oppilaiden mahdollisuuden oppia itselleen parhaalla tavalla; toiset kuunnellen, toiset kirjoittaen. Opetus perustuu pääasiassa opettajan kertomuksiin opiskeltavasta asiasta. Opettaja ohjaa kertomusten pohjalta oppilaita ikäkauden mukaisesti työstämään omat oppikirjansa, johon tallentuvat oppisisällöt kauniine kuvineen. Omia vihkoja työstämällä suhde opetettavaan aiheeseen tulee taiteellisesti ja elämyksellisesti läpityöskenneltyä. Tavanomaisia koulukirjoja meillä on käytössä mm. kielissä ja matematiikassa.

Ei kilpailua vaan elämää yhdessä

Steinerkoulussa pyritään välttämään keskinäistä kilpailua ja kannustamaan oppilasta parhaaseen yksilökohtaiseen tulokseen. Tiivis luokkayhteisö, yhteiset juhlat, retket, leirit ja projektit tukevat näitä pyrkimyksiä. Teemme retkiä lähiluontoon, Lappiin ja Norjaan. Luokkayhteisön tiiviys on asia, joka kantaa vielä vuosienkin päästä. Todella moni vuosiluokka pitää yhteisiä tapaamisia monen vuoden päästä kouluajoistaan.

Taiteellisuus läpäisee opetuksen

Keskeinen osa koulupäivien toiminnallisuutta ja oppimista on lähestyä opiskeltavia asioita taiteen kautta. Opettaja luo opetuksen käytäntöjä kuten taiteilija; opetus on luova taiteellinen prosessi. Lähestymistapa on enemmän kuin ajatus pelkästä taiteesta. Taiteellisella läpäisyllä on merkitystä myös tunne-elämälle, itseluottamukselle ja luovuudelle. Oppilaat valmistavat esimerkiksi suuren näytelmän 5, 8, 11. ja 12. luokilla. Draaman tekemisen ohella he oppivat niin paljon muuta, että he muistavat näytelmäprosessin elämänsä ajan.